Barcelona – Barcelona, Adeas RRHH
Hospital de refer??ncia, situat a Barcelona ciutat, precisa incorporar a:

TÈCNIC/A EN COMPRES I CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA/ Sector Sanitari

S’incorporarà a la Direcció Economico-Financera de l’Hospital, dins de la Unitat de Contractació, és necesitarà que es tingui experi??ncia en alguns dels àmbits seg??ents:

– Coneixement dels processos de contractació pública i compres d’una entitat pública sotmesa al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
– Experi??ncia en un departament de compres d’una entitat de l’àmbit sanitari.
– Experi??ncia en el departament comercial d’una empresa del sector sanitari.

Funcions i responsabilitats:
– Analitzar la despesa dels instituts m??dics i identificar els productes a comprar.
– Realitzar estudis de mercat que permetin realitzar una compra més eficient.
– Identificar aspectes de millora i plantejar alternatives al model de compra actual.
– Identificar sin??rgies de compra entre els instituts
– Iniciar els tràmits, juntament amb els instituts, per a la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
– Participació en el disseny de l’estrat??gia de contractació i en l’elaboració del Plec de Prescripcions T??cniques i del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
– Participació en la valoració de les ofertes presentades [+] Ampliar información

Comparte con tus amigos este trabajo en:

Compartir en Facebook      Compartir en Twitter      Compartir en Google+      Compartir en Linkedin

Otros Trabajos y cursos relacionados:Trabajos similares que también te pueden interesar: