Oferta 287417

Tasques a desenvolupar: Realització d’un diagnòstic de les competències de l’alumnat
Elaboració un pla formatiu individualitzat
Seguiment i avaluació dels cursos i de l’alumnat.
Coordinació amb la tècnica d’acollida i la coordinadora del projecte.
Elaboració d’informes i memòries.
Planificació accions formatives
Programació dels continguts
Realització del seguiment, control, avaluació del programa assignat
Tramitació de la documentació vinculada al programa

Municipi: Calaf

[+] Ampliar información


Otros Trabajos y cursos relacionados: